مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
95/8 فراخوان فنی آگهي تجديد فراخوان عمومی مشاوره طراحي نرم افزار جامع خدمات و محصولات افتا (شماره 95/8) 1396/03/23
96/2 فراخوان فنی آگهي فراخوان عمومی مشاوره استقرار درگاه های خدمات استان ها (شماره 96/2) 1396/03/17
- فراخوان فنی آگهي فراخوان عمومي شناسايي تولیدکنندگان داخلي مديريت و مانيتورينگ شبكه و ديتاسنتر (NOC) 1396/03/03
95/8 فراخوان فنی آگهي فراخوان عمومی مشاوره طراحی نرم افزار جامع خدمات ومحصولات افتا (شماره 8/95) 1396/02/18
- فراخوان عمومی ارزیابی نهادهای ارائه‌دهنده خدمات ممیزی مرکز داده 1396/02/16
- فراخوان عمومی دعوت به همکاری جهت تشکیل کارگروه مشورتی در خصوص ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم 1396/02/16
- فراخوان عمومی ارزیابی کیفی رتبه بندی مراکز داده 1396/01/30
96/1 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان مناقصه عمومي و یک مرحله‌اي با ارزيابي كيفي (01/96) 1396/01/26
95/12 فراخوان عمومی مناقصه عمومی آگهي فراخوان عمومی مشاوره تدوین طرح جامع آموزش های کاربردی امنیت برای کارکنان دستگاه های اجرایی (شماره 12/95) 1395/12/16
- فراخوان فنی مزایده عمومی شناسایی تولیدکنندگان داخلی storage (فضای ذخیره) 1395/12/09